//Główne okresy w dziejach filozofii
Medytujący filozof, Rembrandt

Główne okresy w dziejach filozofii

OKRES STAROŻYTNOŚCI VI-VII w. p. Chr. – VI w. n. e. (rok 529 – zamknięcie Akademii Platońskiej założonej\r\nw 386 r. p. Chr. przez Platona; św. Benedykt zakłada opactwo na Monte Cassino) Filozofia starożytna zajmowała się głównie przyrodą, światem, który nas otacza.

ŚREDNIOWIECZE VI – XIV-XVw. Filozofia kładła nacisk na zagadnienia dotyczące Boga.

FILOZOFIA NOWOŻYTNA od XV wieku do dziś podokres:
FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA od 1831roku (data śmierci Hegla) Filozofia kładzie nacisk na zagadnienia dotyczące człowieka. Jest filozofią poznania.  

Koncepcje filozoficzne

1. Koncepcja klasyczna filozofii
Filozofia pojmowana jest wg tej koncepcji jako oddzielna nauka, jako samodzielna dyscyplina naukowa mająca swój przedmiot, swój cel i metody.
Przedstawiciele tej koncepcji
: Platon (427-347), Arystoteles (384-322), św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)

2. Koncepcja pozytywistyczna (XIX w.)
Filozofia jest zwieńczeniem nauk przyrodniczych, jest refleksją nad tymi naukami (więc filozofem nie może być ktoś nieznający nauk przyrodniczych).
Przedstawiciel: August Comte (1798-1857)

3. Koncepcja neopozytywistyczna (XX w.)
Filozofia nie jest sensowna, nie jest naukowa, więc trzeba ją obalić; sensowne jest coś, co da się sformułować jako twierdzenie naukowe.
Przedstawiciele: członkowie koła wiedeńskiego

4. Filozofia lingwistyczna (XXw.) – analiza języka
Większość problemów filozoficznych to tylko i wyłącznie problemy językowe. Gdyby uściślić język, problemy udałoby się rozwiązać.

5. Koncepcja irracjonalna (jest w opozycji do koncepcji klasycznej) – egzystencjalizm, filozofia dialogu, personalizm
Filozofia to raczej mądrość życiowa, coś na wzór światopoglądu, zestaw norm, ocen i zachowań wobec otaczającej nas rzeczywistości. Filozof jest typem myśliciela.

Literatura:
Arno Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii.
M. A. Krąpiec, S. Kamiński, Z. J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, Wprowadzenie do filozofii.